Postitatud

Kriisitoetustest: Spordikoolituse ja -Teabe SA

Uue toetusmeetme keskkond avatud: treeneri tööjõukulu erakorraline ja ühekordne abi

27. jaanuarist 2021.a on avatud Spordikoolituse ja -Teabe SA COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks spordiklubide, spordikoolide ja spordialaliitude treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks täiendav toetusmeede.

Toetusmeetme e-keskkond asub: https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/

Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/119012021023
Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 10. veebruaril 2021.a.

Taotlusvooru rahaline maht on 567 605 eurot.

Toetuse andja teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 04. märtsiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt 18. märtsiks 2021.

Tingimused:
1) Toetust saab taotleda noori (kuni 19-aastased) juhendavate treenerite tööjõukulude katmiseks.
2) Erisus:Ida-Viru maakonnas saab toetust taotleda nii noori kui ka täiskasvanuid juhendavate treenerite tööjõukulude katmiseks.
3) Toetust võib maksta perioodi 12.12.2020 kuni 10.01.2021 eest.
4) Erisus: Treenerite eest, kelle töökoha asukoht on Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas, võib toetust maksta perioodi 12.12.2020 kuni 27.12.2020 eest käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud määras.Nende maakondade ettevõtete toetamiseks on alates 28.12.2020 loodud täiendav toetusmeede Töötukassa kaudu. Tegemist on tööhõiveprogrammi 2021–2023 muudatusega.
5) Toetust saavad taotleda spordialaliit ja spordiklubi, kes on hiljemalt 11. detsembriks 2020 kantud Eesti spordiregistrisse või kelle andmed on Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud korras uuendatud, ning spordikool, kelle andmed on kantud Eesti hariduse infosüsteemi või kelle andmed on Eesti hariduse infosüsteemi põhimääruses sätestatud korras uuendatud .
6) Toetust ei saa taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse asutusena tegutsev spordikool.
7) Toetuse suurus on kuni 55% treeneri 2020. aasta novembri brutotöötasust või brutotasust koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega (palgafond).
Toetuse suuruse maksimummäär on 750 eurot treeneri kohta.
Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas töötatavate treenerite käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel saadud toetussumma korrutatakse kordajaga 0,5.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

1) tal on enne 2020. aasta 12. detsembrit sõlmitud ja toetatava perioodi ajal kehtiv tööleping või võlaõiguslik leping antud spordialal kehtivat kutset omava treeneriga, kes on kantud töötamise registrisse ametinimetusega „treener“ või „instruktor“ (ametikoodi algus 3422 või 3423);
2) ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;
3) tal puuduvad 12. detsembri 2020 seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud;
4) ta on õigeaegselt esitanud majandusaasta aruande;
5) juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem muu toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtpäevaks tagasi maksmata olla.
6) kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega 200 000 eurot.

Toetuse andja kontrollib Maksu- ja Tolliameti kaudu kohustuslike maksude ja maksete tasumist treenerite eest, kelle tööjõukulu katteks täiendav toetus eraldati.

Toomas Tõnise
Spordikoolituse ja -Teabe SA
juhatuse liige

Kontaktisik : 
Heidi Pihlak
56 54402
e-post: toetus@spordiinfo.ee