Postitatud

Kriisitoetustest: Töötukassa

Töötasu toetus

Lisatud 11.01.2021 | Uuendatud 02.02.2021

Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu perioodil 28. detsember 2020 kuni 31. jaanuar 2021 märkimisväärselt häiritud.

Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale:

  • kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris;
  • kelle tegevus on 28.12.2020 kuni 31.01.2021 märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu; 
  • kes toimetavad piirangutest puudutatud valdkondades, näiteks majutus – ja toitlustusettevõtted, spordiobjektid, huvitegevus, täiendkoolitus, kultuur;
  • kelle töötajate töökoht on töötamise registri andmetel 22.12.2020. a seisuga Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas;
  • kellel ei ole 1. augusti 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlga või need on 22. detsembri 2020. a seisuga tasutud või ajatatud.

Töötasu toetust makstakse kindlaksmääratud põhitegevusalaga ettevõtjatele  

Füüsilisest isikust ettevõtja võib taotleda töötasu toetust nii oma töötajatele kui iseendale. Iseendale toetuse taotlemisel on tingimuseks, et FIE registrijärgne asukoha aadress on 22. detsembri 2020. a seisuga Harju maakonnas või Ida- Viru maakonnas. FIE tegevus ei tohi olla 22. detsembri 2020. a seisuga peatatud ega hooajaline tegevus lõppenud. Samuti peab olema 22. detsembri 2020. a seisuga esitatud ettevõtlustulu deklaratsioon 2019. aasta kohta. 

NB! Tööandja ei tohi olla töötajaid, kelle kohta ta toetust taotleb, koondanud ajavahemikul 28. detsember 2020 kuni 17. jaanuar 2021. Samuti ei tohi töösuhet koondamise tõttu lõpetada sellele järgneva ühe kuu jooksul (s.o kuni 16. veebruar 2021).

Ettevõtjale makstakse töötasu toetust tema Harju- ja Ida-Virumaa töötajate 2020. aasta novembrikuu 1,5-kordse palgakulu ulatuses, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. Toetuse suurus arvutatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud andmete alusel.

Toetuse suurus füüsilisest isikust ettevõtjale on 876 eurot, mis on töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel 2020. aastaks kehtestatud 1,5-kordne töötasu alammäär.

NB! Sama perioodi eest mitut toetust kasutada ei saa. Töötasu toetust ei maksta ettevõtjale, kes on perioodil 28.12.2020 kuni 31.01.2021 kehtinud piirangutega seoses saanud muud riiklikku toetust.

Toetuse taotlusi saab esitada alates 1.02.2021 kuni  28.02.2021, ainult e-töötukassas. Väljamakseid alustatakse hiljemalt 14.02.2021.

Toetus kantakse tööandjatele pangakontole.

Lisainformatsiooni saab töötukassa infotelefonil 15501