Postitatud

EKR 4 nõuet Tallinna Haridusameti poolt pikendatud kuni 1.01.2022.a.

Tallinna Spordiliit on pöördunud Tallinna Haridusameti poole seoses huviringide juhendamise nõudega, mis oleks pidanud kehtima hakkama alates 2021 jaanuar. (EKR. 4. nõue).

Meil on hea meel teatada, et meie palvet on kuulda võetud ning nimetatud nõue hakkab kehtima 1.01.2022. St. kvalifikatsiooni EKR 4-le tasemele tõstmiseks on aega ligi aasta.

Tallinna Haridusameti käskkiri 03.12.2020 nr T-7-1/20/485
Ruumide ja rajatiste tunnitasu alusel kasutamise lepingu vormi kinnitamine (laste ja kuni
19-aastaste noorte sporditegevuste läbiviimine)
Tallinna Haridusameti põhimääruse § 6 lg 1 p 15 ja § 8 lg 2 p 2 alusel ning tulenevalt
vajadusest ühtlustada haridusameti hallatavate asutuste poolt laste ja kuni 19-aastaste noorte
sporditegevuste ja teiste kehaliselt aktiivsete tegevuste läbiviimiseks tunnitasu alusel ruumide
ja rajatiste kasutusse andmise tingimusi ning tagada laste ja noorte juhendamine pädevate
isikute poolt

 1. Kinnitada ruumide ja rajatiste tunnitasu alusel ajutise kasutamise lepingu vorm laste ja kuni
  19-aastaste noorte sporditegevuste ja teiste kehaliselt aktiivsete tegevuste läbiviimiseks kuni
 2. detsembrini 2021 vastavalt lisale. Ruume antakse kasutusse alljärgnevatel tingimustel:
  1.1 tegevusi viib läbi/juhendab kvalifitseeritud isik, kes omab kehtivat Eesti
  Kutsekvalifikatsiooniraamistiku treeneri või spetsialisti kutsetaset (sh tantsuspetsialist) või on
  juhendajal spordi või tantsuga seotud valdkonna kõrgharidus (kehaline kasvatus, koreograafia,
  tants, ballett, rahvatants jm).
 3. Alates 1. jaanuarist 2022 antakse ruume laste ja kuni 19-aastaste noorte sporditegevuste ja
  teiste kehaliselt aktiivsete tegevuste läbiviimiseks kasutusse järgmistel tingimustel:
  2.1 tegevusi viib läbi/juhendab kvalifitseeritud isik, kes omab kehtivat Eesti
  Kutsekvalifikatsiooniraamistiku 4. või kõrgemat treeneri või spetsialisti kutsetaset (sh
  tantsuspetsialist) või on juhendajal spordi või tantsuga seotud valdkonna kõrgharidus (kehaline
  kasvatus, koreograafia, tants, ballett, rahvatants jm);
  2.2 ruumide kasutusse võtja tagab, et tema organisatsiooni koosseisus on vähemalt üks Eesti
  Kutsekvalifikatsiooniraamistiku 5. või kõrgema kutsetasemega treener.
 4. Tallinna Haridusameti juhataja 08.09.2020 käskkiri nr T-7-1/20/287 „Ruumide ja rajatiste
  tunnitasu alusel kasutamise lepingu vormi kinnitamine (laste ja kuni 19-aastaste noorte
  sporditegevuste läbiviimine)“ tunnistatakse kehtetuks“.
 5. Personali- ja dokumendihalduse osakonnal teha käskkiri teatavaks hallatavate asutuste
  juhtidele.
 6. Käskkiri jõustub 1. jaanuaril 2021.
  (allkirjastatud digitaalselt)
  Andres Pajula
  Ameti juhataja